• header7.jpg
  • header1.jpg
  • header5.jpg
  • header2.jpg
  • header4.jpg
  • header3.jpg
  • header6.jpg

Teritorija opštine Belogradčik dom je velikom broju biljnih i žitotinjskih vrsta, pri čemu su veliki broj retke i zaštićene vrste. Između bugarskih endemita su: crvena stenska ruža (Sempervivum erythraeum), jordanski zvončić (Campanula jordanovici), leptiroslični salep (Orchis papilionacea) i stefčova tlstiga (Sedum stefco). Među najinteresantnijim balkanskim endemitima može se istaknuti vanerova simfijandra (Simphyandra wanery) i visoka biserka (Melica altissima).
U regionu je utvrđeno i prisustvo oko 180 vrsta ptica, 53 vrste sisara, 14 vrsta slepih miševa, 11 vrsta vodozemaca i 15 vrsta gmizavaca. Ptice su najzastupljenija grupa. Postoje i vrste koje su od svetskog prioriteta zaštite. Takve su belošipa vetruška (Falco naumani) i livadni drdavac (Crex crex). Veliki deo ptica spada među vrste od evropskog prirodnozaštitnog značenja – crna roda (Ciconia nigra), crvena kanja (Milvus milvus), poljski blatar (Circus cyaneus), lovni soko (Falco herug), buljina (Bubo bubo), pokrivena sova (Tyto alba) i sl. Od sisara uključenih u Crvenu knjigu Bugarske su: vidra (Lutra lutra), zlatka (Martes martes), vuk (Canis lupus), kao i sve vrste slepih miševa. Vidra i slepi pas (Spalax leucodon) su uključeni i u svetski crveni spisak Međunarodnog Saveza za Zaštitu prirode (IUCN) u kategoriji „ranjive vrste“.